Oferta - Oferta educativa

EDUCACIÓN INFANTIL

A Educación Infantil é a etapa educativa que atende a nenas e nenos desde o nacemento ata os seis anos coa finalidade de contribuír ao seu desenvolvemento integral e harmónico nas dimensións física, afectiva, social e intelectual. Está formado por dous ciclos educativos de tres cursos académicos cada un. 

No noso centro acollemos a segunda etapa de Infantil, así o colexio dispón de tres aulas e outros espazos coa seguinte distribución: 

- Unha aula para o alumnado de 3 anos.

- Unha aula para o alumnado de 4 anos.

- Unha aula para o alumnado de 5 anos.

- Un ximnasio e aula de psicomotricidade.

- Zona de xogos exclusiva con casiñas e parque infantil.

O ensino de Infantil no noso centro é plurilingüe; isto quere dicir que ademais de traballar en lingua castelá e en lingua galega, tamén temos a lingua inglesa como lingua vehicular oito horas máis do que marca o currículo, impartido por profesores especialistas e coa axuda dun auxiliar de conversa nativo. Grazas a isto os alumnos adquiren unha destreza maior durante esta etapa en lingua estranxeira. Cada clase está a cargo dunha mestra/titora que imparte a maioría das materias curriculares mentres que a psicomotricidade e a música están a cargo de mestras especialistas. Tamén contamos cun departamento de orientación que colabora estreitamente na actividade docente nesta etapa (psicóloga, especialista en Audición e Linguaxe e especialista en Pedagoxía Terapéutica).

Nosa proposta educativa persegue que os nenos e nenas sexan máis autónomos e felices. Por iso promovemos:

- Ensinanza individualizada; proporcionando un ambente de seguridade e afecto.

- Educación en valores.

- Traballo por proxectos.

- Metodoloxías activas e aprendizaxe significativo.

- Aprendizaxe de linguas, con auxiliar de conversa nativo.

- Formación no respecto aos dereitos dos demáis e no exercicio da tolerancia.

- Formentar a creatividade con actividades manipulativas baseándonos na súa propia experiencia.

Todo isto lévase a cabo a través das seguintes áreas, entendidas como espacios de aprendizaxe: 

- Crecemento en harmonía.

- Descubrimento e exploración da contorna.

- Comunicación e Representación da realidade.

- Relixión.

- Inglés.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Nesta primeira etapa educativa obrigatoria, o colexio centra os seus esforzos en acompañar aos alumnos no seu proceso madurativo; para iso, continúanse traballando as metolodoxías educativas que desenvolven e fomentan as capacidades de cada neno. A Educación Primaria é a etapa que comprende desde os 6 ata os 12 anos de edade. 

A finalidade da Educación Primaria é proporcionar a todo o alumnado unha educación que permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar, adquirir as habilidades culturáis básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura e o cálculo; así como desenvolver as súas habilidades sociais, os hábitos de traballo e estudo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade. Esta formación inclúe aspectos sociais, intelectuais e psicolóxicos, sen esquecer os aspectos afectivos tan importantes na infancia. Considerámola unha etapa fundamentalmente educativa. Durante a mesma, as nenas e nenos deben adquirir progresivamente unha sólida base para aprendizaxes posteriores. 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, así como as TRIC traballaranse desde todas as áreas. Ademais se potenciará a Educación en Valores con especial referencia á educación na convivencia escolar, familiar e social. 

O currículo de Educación Primaria está organizado nas seguintes áreas: 

- Lingua e Literatura Galega.

- Lengua Castellana y literatura.

- Lingua estranxeira (Inglés).

- Educación Física.

- Matemáticas.

- Ciencias Sociais.

- Natural Science.

- Arts and Crafts.

- Música e Danza.

- Relixión.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

A Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) é unha etapa que abarca desde os 12 ata os 16 anos, fundamental na formación do noso alumnado, tanto a nivel persoal, psicolóxico como académico. O obxectivo fundamental é a formación integral e a atención personalizada a alumnos e familias, así como nos valores que nos distinguen. Buscamos a excelencia académica que cada alumno según as súas capacidades e intereses, poida alcanzar. Apoiamos e acompañamos o seu camiño, para un cada vez máis próximo e esixente futuro, de modo que poidan, formados coma persoas, saber seleccionar con madurez entre as opcións que se lles ofrecen. Na etapa de secundaria desenvolvemos e consolidamos as bases da cultura, hábitos de estudo e traballo, os valores necesarios para convertirse nun cidadán valioso e las capacidades que require o mundo laboral. Ante todo, preocúpanos formar persoas boas e felices nun entorno estimulante, próximo e seguro. 

A etapa da ESO pretende garantir unha formación adecuada e integral, centrada no desenvolvemento das competencias clave. A aprendizaxe baseada nas competencias caracterízase pola súa transversalidade, o seu dinamismo e carácter integral. O proceso de ensinanza- aprendizaxe competencial debe abordarse desde todas as materias. 

O alumno asumirá responsablemente os seus deberes e conocerá e exercerá os seus dereitos no respecto aos demais, practicanco a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre persoas. Exercitarase o diálogo afianzando os dereitos humans como valores da sociedade plural e se preparará para o exercicio da cidadanía democrática. 

Se fortalecerá a súa capacidade afectiva en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas rechazando a incoherencia, os prexuizos, comportamentos sexistas e resolvendo pacíficamente os conflitos.

                                                

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Lingua Castelá

Lingua Galega

Lingua Inglesa

Matemáticas

Educación Física

Relixión/ Proxecto curricular

Xeografía e Historia

Libre disposición: Matemáticas/Lingua Castelá

Tecnoloxía e Dixitalización

2º Lingua estranxeira: Francés

Educación Plástica, Visual e Audiovisual

Bioloxía e Xeoloxía

Titoría

Lingua Castelá

Lingua Galega

Lingua Inglesa

Matemáticas

Educación Física

Relixión/ Proxecto curricular

Xeografía e Historia

Libre disposición: Matemáticas/Lingua Castelá

Tecnoloxía e Dixitalización

2º Lingua estranxeira: Francés

Música

Física e Química

Titoría

Lingua Castelá

Lingua Galega

Lingua Inglesa

Matemáticas

Educación Física

Relixión/ Proxecto curricular

Xeografía e Historia

Educación en Valores Éticos

Bioloxía e Xeoloxía

Física e Química

Música

Educación Plástica e visual

Titoría

Optativas:

Francés

Educación Dixital

Lingua Castelá

Lingua Galega

Lingua Inglesa

Matemáticas A/B

Relixión/Proxecto Curricular

Xeografía e Historia

Titoría

Optativas:

Francés

Educación Dixital

Materias de opción:

Física e Química/Bioloxía/Expresión Artística.

Economía/ Latín/ Expresión Artística.

Formación e orientación persoal e profesional/Tecnoloxía/Expresión Artística.
@njpraga tweets